شيوه انتخاب كالا

براي انتخاب يك بسته‌ي آموزشي براي فرزندتان ابتدا گروه آن را انتخاب كنيد. كدام يك از موضوعات زير براي او جالب‌تر است:

  • علم : بسته‌اي است كه بر اساس يك پديده، مفهوم و يا موضوعِ علم و فناوري، اجراي يك يا مجموعه‌ي از آزمايش‌ها را براي مخاطب ممكن مي‌كند. در اين بسته‌ها قطعات لازم براي ساخت يک دستگاه يا آزمايش و مخاطب با ساختن مجموعه در واقع با سازوکار آن موضوع علمي را لمس و درک مي‌کند.

  • هنر : بسته‌اي است كه بر اساس يكي از فنون و يا مواد اوليه براي خلق يك اثر هنري و يا مجموعه‌ي براي اجراي يكي از فنون هنري و مواد لازم آن خواهد بود. مانند بسته ساخت گل چيني، يا نقش برجسته.

  • بازي : بسته‌اي است كه وسايل و روش استفاده‌ي يك يا مجموعه‌اي از بازي‌هاي مشابه را فراهم مي‌كند.

  • آموزش : بسته‌اي است كه يكي از اجرا يا تمرين موضوعات آموزشي كتاب‌هاي درسي را عملي مي‌كند.

  • كتاب : كتاب‌هاي اين گروه شامل كتاب با يك ويژگي جذاب براي استفاده هستند و عمدتا كودك را به كتاب علاقه‌مندتر مي‌كنند.

هر بسته‌ي آموزشي به دليل شكل طراحي و اثرات آن داراي ويژگي‌هايي است كه به تاثير آن بر استفاده كننده بازمي‌گردد. اين اثرات به صورت عمده اشاره شده و البته در برخي موارد ممكن است همزمان رشد چند مهارت به صورت هم‌زمان نتيجه كار با بسته‌ها باشد.

  • مهارت‌هاي ذهني : در اين بسته‌ها تاكيد غير مستقيم بر پرورش مهارت‌ها يا خلاقيت‌هاي ذهني است.

  • مهارت‌هاي دستي : در اين بسته‌ها تاكيد غيرمستقيم بر پرورش مهارت‌ در استفاده از دست و يا اجراي فنوني در ساختن يك وسيله و يا انجام يك آزمايش است.

  • مهارت‌هاي زباني : در اين بسته‌ها تاكيد بر پرورش مهارت‌ در گفتار يا آشنايي با زبان‌هاي مختلف شده است.

سطح‌‌بندي بسته‌هاي آموزشي
بسته‌ها بر اساس هدايت مخاطب به تجربه‌هاي عميق‌تر در سه سطح يك، دو و سه كه به ترتيب پيشرفته‌تر از سطح قبل هستند ارائه مي‌شود. اين موارد روي هر بسته مشخص شده است.

ذهن فعال 1- كتاب كار و تمرين هوش...تفاوت‌ها
قيمت : 9,500 تومان
هوا
قيمت : 14,000 تومان