اطلاعات كالا

بازى صفحه‌اى 5- زنجيره
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 7,000 تومان
شابك : 054-1166-914-978

اين بازى را هم 2 نفره و هم 4 نفره مى‌توان انجام داد. در وضعيت 4 نفره بايد به دو گروه 2 نفره تقسيم شويد، در اين صورت هر 2 نفر در يك گروه با هم يار
هستند اما روبروى هم مى‌نشينند. نحوه‌ى چرخش بازى هم چپ‌گرد است.
هدف بازى: ساخت يك زنجيره تك‌رنگ از يك سر صفحه بازى تا سر ديگر آن

محتويات :  
دفترچه راهنما
صفحه بازى
20 مهره بازى در 2 رنگ سياه و سفيد


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 2 - متوسط

شرح كار
امتياز كسى كه بازى را شروع مى‌كند در اين است كه مى‌تواند بازى را از وسط صفحه شروع كند. بنابراين براى تعيين آغازگر بازى، بهتر است شير يا خط بياندازيد. بازيكنى كه شانس نياورد و نفر دوم شود رنگ مهره‌ را انتخاب مى‌كند. سپس، آغازگر بازى، مهره‌ى رنگ ديگر را براى شروع بازى روى صفحه مى‌گذارد.

بازيكنان به نوبت بازى مى‌كنند و هر بار يك مهره روى يكى از خانه‌هاى كندو مى‌گذارد. بازيكنان بايد توسط مهره‌هاى خودشان زنجير پيوسته‌اى درست كنند كه يك سر صفحه‌ را به سر ديگر آن وصل كند.

اما
در راهنماى بازى ببينيد كه مهره‌ها به چه نحو بايد چيده شوند...
در نهايت بازيكنى كه بتواند زودتر از ديگرى زنجير خود را كامل كند، برنده‌ى بازى خواهد بود.

كتاب‌ اسلايد همراه 2 - جانوران
قيمت : 2,200 تومان
دفتر كيفى لى‌لى
قيمت : 2,600 تومان