اطلاعات كالا

تاس رنگى
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 8,000 تومان
شابك : 069-1166-964-978

هدف از اين بازى كسب بيشترين امتياز با استفاده از قوانين احتمال است.
اين بازى را با هر تعداد بازيكنى مى‌توان انجام داد.
پيش از شروع بازى، بازيكنان مى‌توانند به دلخواه، محدوديتى براى بازى تعيين ‌كنند. مثلا مى‌گويند كه 10 دور تاس مى‌ريزيم، يا هركس زودتر به امتياز 100 رسيد و يا حتا مى‌توانند براى بازى محدوديت زمانى داشته باشند. مثلا بگويند كه نيم ساعت بازى مى‌كنيم و در نهايت هركس امتياز بيشترى داشت برنده بازى است. نام بازيكنان و امتياز هر دور تاس ريختنشان را روى دفترچه امتياز بنويسيد و جمع بزنيد.

محتويات :  
5 عدد تاس رنگى
دفتر امتياز

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 2 - متوسط

شرح كار
هر بازيكن در هر نوبت بازى تا 3 بار مجاز است كه تاس بريزد و بعد از اين 3 بار امتياز نهايى او مشخص مى‌شود. حالا اين 3 بار بسته به نوع بازى‌اى‌ كه مى‌كنند: جورتاس يا ناجورتاس، متفاوت است. ساده‌تر بگويم: اگر مبنا آوردن تاس‌هاى مشابه است، بازيكن در مرتبه‌هاى دوم و سوم ريختن تاس، تنها تاس‌هايى كه متفاوت هستند را دوباره مى‌ريزد تا امكان مشابه شدن آنها را بالا ببرد و همين‌طور برعكس اگر مبنا آوردن تاس‌هايى با رنگ متفاوت است، تاس‌هاى مشابه را دوباره مى‌ريزد تا شانس متفاوت شدن آنها بيشتر شود. منطق بازى و امتيازدهى به دو صورت است:
جورتاس و ناجورتاس


آهن رباى مدرسه
قيمت : 12,000 تومان
دفتر همراه قورباغه
قيمت : 1,000 تومان