اطلاعات كالا

حيوان‌هاى مزرعه
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز تمام حيوان‌هاى مزرعه (خروس، گاو، بز، سگ، اسب، قوچ، گربه، مرغ، الاغ) را به راحتى بسازيد. حيوان‌هاى مزرعه از مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى حيوانات مزرعه
راهنماى ساخت حيوانات مزرعه
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز حيوانات مزرعه

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
راهنماى ويژه ساخت حيوان‌هاى مزرعه:
حروس: ايتدا پاهاى خروس را بچسبانيد، دم و سر خروس را در شكاف‌هاى بدن وارد كنيد و آن‌ها را به بخش داخلى بدن بچسبانيد.
مرغ: ابتدا پاها را بچسبانيد، سر مرغ را در شكاف بدن وارد كنيد و به قسمت داخلى بدن بچسبانيد، دم و پشت را بچسبانيد.
گربه: كمر را لوله كنيد و شكم را مطابق دستور روى الگو چسب بزنيد و كمى دم را تاب بدهيد.
اسب: پشت اسب را لوله كنيد، سپس شكم را چسب بزنيد، سر را در شكاف بدن وارد كنيد و به قسمت داخلى بچسبانيد. پاها را چسب بزنيد و دم را تاب دهيد.
سگ: گوش‌ها و دم را همانطور كه نشان داده شده است، كمى تاب دهيد.
بز: ريش بز را برش بزنيد و تاب بدهيد. پشت را لوله كنيد و سپس شكم و پاها را به ترتيب چسب بزنيد.
الاغ: قسمت شكم را لوله كنيد و سپس به ترتيب شكم و پاها را بر اساس راهنماى الگو بچسبانيد.
قوچ: پشت قوچ را لوله كنيد، به ترتيب ابتدا شكم و سپس پاها را بچسبانيد، كمى دم را تاب دهيد.
گاو: كمر گاو را لوله كنيد. ابتدا پستان و سپس شكم و پاها را چسب بزنيد. دم را كمى تاب دهيد.


ذهن فعال پيشرفته (6) - معماهاى پيچ در پيچ
قيمت : 12,000 تومان
قاب عكس جنگل
قيمت : 12,000 تومان