اطلاعات كالا

پرندگان رنگارنگ
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز پرندگان رنگارنگ (طوطى، نوك شاخى، دودو، شانه به سر، فلامينگو، لك‌لك، كيوى، طاووس، پليكان، كفچه نول، توكان) را به راحتى بسازيد. پرندگان رنگارنگ از مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى پرندگان رنگارنگ
راهنماى ساخت پرندگان رنگارنگ
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز پرندگان رنگارنگ


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
براى ستخت هر ماكت، بر اساس خط‌هاى الگو خط تا انداخته و تا كنيد.
طوطى: دم را كمى تاب بدهيد. نوك را چسب بزنيد. كمى پاها را از هم كنيد تا تعادل بهترى در ايستادن داشته باشد.
نوك شاخى: بال‌ها را به زبانه‌ها بچسبانيد. پاها و نوك‌ها را بچسبانيد. گردن را با يك مداد تاب دهيد.
دودو: دم را ببريد و هر سه قسمت آن را جداگانه با مداد تاب بدهيد. نوك را چسب بزنيد و سپس قسمت آ2 را به لبه 2 بچسبانيد. پاها را كمى از هم باز كنيد تا تعادل بهترى در ايستادن داشته باشد.
شانه به سر: تاج را تا كنيد و در شكاف سر فرو كرده و چسب بزنيد. پاها را به سمت بيرون و دور از هم باز كنيد تا تعادل بهترى داشته باشد.
فلامينگو: نوك، دم و پاها را چسب بزنيد. گردن را خم كنيد تا شكل موجى بگيرد. سر را به سمت پايين خم كنيد.
لك لك: نوك و پاها را چسب بزنيد. با يك مداد گردن را كمى به سمت جلو تاب بدهيد. پاها را كمى از هم باز كنيد تا تعادل بهتر حفظ شود.
كيوى: ابتدا لبه 1 و سپس لبه 2 را چسب بزنيد تا به بدن حجم بدهيد. نوك را چسب بزنيد. پاها را كمى از هم باز كنيد تا تعادل بهترى در ايستادن داشته باشد.
طاووس: ابتدا تاج را چسب زده و بسازيد و سپس در شكاف بالاى سر فرو كرده و بچسبانيد. نوك را چسب بزنيد. بدن را تا كنيد و سپس قسمت پايينى را چسب بزنيد. دم را بر اساس خط‌هاى ممتد روى الگو ببريد.
پليكان: با يك مداد گردن را به سمت عقب تاب بدهيد. پاها را به سمت بيرون از هم فاصله دهيد تا تعادل بهترى داشته باشد.
كفچه‌نول: انتهاى دم را چسب بزنيد. سپس پاها را چسب بزنيد. با يك مداد گردن را كمى تاب دهيد.
توكان: نوك را چسب بزنيد. پاها را به سمت بيرون از هم دور كنيد.


ژنتيك و د.ان.آ.
قيمت : 37,000 تومان
54 نكته شگفت انگيز درباره دايناسورها
قيمت : 0 تومان