اطلاعات كالا

زيبا نگاره 1: سياه تا سفيد
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 5,500 تومان

با روى هم گذاشتن، وارونه كردن و چرخاندن دو يا چند كارت روى يكديگر، ميليون‌ها تركيب زيبا درست كنيد.
اگر هر ثانيه يك نمونه بسازيد، 1800 سال طول مى‌كشد تا تمام نمونه‌هاى ممكن را بسازيد.

محتويات :  
12 كارت (9 عدد برش خورده + 3 عدد ساده)
دو رو بروشور با تصوير 150 نمونه‌ى زيبا

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال


ذهن فعال 5-تمرين‌هاى هوش و دقت...كتاب يك
قيمت : 6,500 تومان
كارت‌بازى حاجى فيروز
قيمت : 8,500 تومان