اطلاعات كالا

زيبا نگاره 1: بلورها
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 6,500 تومان

با روى هم گذاشتن، وارونه كردن و چرخاندن دو يا چند كارت روى يكديگر، ميليون‌ها تركيب زيبا درست كنيد.
اگر هر ثانيه يك نمونه بسازيد، 1800 سال طول مى‌كشد تا تمام نمونه‌هاى ممكن را بسازيد


محتويات :  
12 كارت (9 عدد برش خورده + 3 عدد ساده)
دو رو بروشور با تصوير 150 نمونه‌ى زيبا

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال


نى سازه: شكل‌هاى هندسى و تزيينى با نى‌هاى پلاستيكى
قيمت : 26,000 تومان
دفتر همراه قورباغه
قيمت : 1,000 تومان